Розсилка

підписатися

RSS-стрічка новин з сайту

Наші партнери
Тижневик "Народна"

Статут

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О

П Р И Й Н Я Т И Й  


Міністерством юстиції України


30 грудня 1996 р.


свідоцтво № 812


ВЗЯТО ДО ВІДОМА


із змінами та доповненнями


18 серпня 2000 р.

15 грудня 2003 р.

17 червня 2004 р.

24 лютого 2005 р.

Установчим з’їздом

Аграрної партії України

5 грудня 1996 р.

в новій редакції І з’їздом АПУ

15 березня 1997 року


із змінами та доповненнями

ІІІ з’їздом АПУ

05 лютого 2000 р.


із змінами та доповненнями

Політрадою АПУ

03 листопада 2003 р.

14 грудня 2007 р.


Із змінами та доповненнями

VI з’їздом НАПУ

09 червня 2004 року


В новій редакції

VІI  позачерговим з’їздом НАПУ

11 лютого 2005 рокуНова редакція

Затверджена рішенням №9/3

ІV етапу ІХ з’їзду Народної Партії

9 листопада 2007 рокуНова редакція

Затверджена

ХV з’їздом Народної Партії

27 вересня 2016 року

 

СТАТУТ

НАРОДНОЇ ПАРТІЇ

 Стаття 1. Загальні положення

1. Народна Партія (далі – партія) є політичною партією, що об’єднує громадян України – членів партії, які у своїй діяльності керуються Програмою і Статутом партії та законодавством України.

2. Найменування політичної партії: Народна Партія.

3. Свою діяльність партія здійснює на території України відповідно до Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, інших нормативно-правових актів України, Програми партії та цього Статуту.

4. Партія здійснює свою діяльність на засадах добровільності, рівноправності, взаємної поваги її членів, дотримання внутрішньопартійної дисципліни, колегіальності керівництва, демократичності, гласності, законності.

5. Партія є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в банківських установах, власні печатку, штампи, бланки, інші реквізити, зразки яких затверджуються Політвиконкомом партії. Символіка партії реєструється відповідно до чинного законодавства України. Партія має друковані засоби масової інформації.

6. Партія має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, представляти і захищати власні інтереси та права, законні інтереси своїх членів у судах, органах державної влади і управління, органах місцевого самоврядування та інших об’єднаннях громадян.

 

Стаття 2. Мета та завдання партії

1. Метою Партії є виконання Програми партії шляхом реалізації її положень через представництво в органах державної влади всіх рівнів, у Верховній Раді України, органах місцевого самоврядування.

2. Партія прагне розбудувати в Україні засади демократичної, правової, соціальної держави для забезпечення законних прав, свобод та інтересів громадян.

3. Основними завданнями партії відповідно до її Програми є:

- здійснення постійних, системно організованих і результативних заходів, спрямованих на побудову справедливої держави;

- сприяння формуванню громадянського суспільства на засадах, свободи особистості, політичної відповідальності влади;

- здійснення послідовних кроків щодо запровадження в Україні європейських стандартів якості життя;

- сприяння створенню високоефективної конкурентоспроможної національної економіки на базі інноваційної моделі розвитку вітчизняного виробництва та здійснення на її основі ефективної соціальної політики, спрямованої на підвищення добробуту всіх громадян;

- відродження і утвердження високої духовності та моралі на основі християнських цінностей.

Стаття 3. Принципи та форми діяльності партії

1. Основними принципами діяльності партії є добровільність членства в партії, демократичність, відкритість перед суспільством, гласність, об’єктивність у визначенні основних цілей і завдань, законність, колективізм і взаємодопомога членів партії.

2. Для виконання поставлених завдань партія в законодавчо установленому порядку:

створює партійні організації політичної партії та організаційно забезпечує їх діяльність;

бере участь у виборах Президента України, народних депутатів України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;

утворює депутатські фракції, групи та об’єднання зі складу депутатів, всебічно сприяє їх роботі;

провадить власну кадрову політику:

вносить пропозиції щодо висунення кандидатур від партії до складу уряду України, центральних та місцевих органів державної влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, на керівні посади в державних підприємствах, установах та організаціях;

підтримує членів партії, які працюють в уряді України, інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на керівних посадах в державних підприємствах, установах та організаціях, в їх роботі щодо реалізації програмних цілей партії та забезпечує відповідний контроль;

оприлюднює власну позицію щодо основних проблем суспільно-політичного, соціально-економічного розвитку суспільства і держави, бачення ситуації щодо забезпечення розвитку демократичних процесів та виконання владних повноважень державними і самоврядними інституціями різних рівнів та їх посадовими особами;

може створювати або входити до партійних виборчих блоків, об’єднань, міжнародних спілок, що не заборонені чинним законодавством України;

підтримує громадські організації, об’єднання громадян, цілі і завдання яких не суперечать програмним засадам партії;

пропагує свою діяльність, програмні засади і поширює про це відповідну інформацію, проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо) відповідно до вимог чинного законодавства;

може виступати засновником засобів масової інформації, а також підприємств, що здійснюють продаж суспільно-політичної літератури, інших пропагандистсько-агітаційних матеріалів, виробів з партійною символікою, проведення виставок, лекцій, фестивалів та інших суспільно-політичних заходів;

захищає в межах чинного законодавства честь і гідність членів партії, їхні конституційні права, сприяє їх діяльності.

Стаття 4. Структура партії та порядок утворення статутних органів політичної партії

1. Структуру органів партії складають центральні органи партії та виконавчі органи структурних утворень партії.

2. Основу партії складають партійні організації та первинні осередки, які утворюються і діють за територіальною та іншими ознаками, що не суперечать чинному законодавству України.

3. Організаційна структура партії складається із регіональних партійних організацій (Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва та Севастополя партійних організацій), місцевих партійних організацій (районних, міських, районних у містах організації партії) та первинних осередків.

5. Вищим центральним керівним органом партії є з’їзд партії.

6. Центральними органами партії є Політрада, Політвиконком.

7. Центральним контрольним-ревізійним органом партії є Ревізійна комісія партії.

8. Вищою посадовою особою партії є Голова партії, який входить до складу Політради та Політвиконкому.

9. З метою організації виконання рішень з’їзду та центральних органів партії, координації діяльності усіх партійних структур утворюється Апарат партії, а для забезпечення діяльності партійних організацій можуть утворюватись їх Секретаріати, які діють на підставі відповідного Положення про їх діяльність, затвердженого рішенням Політвиконкому партії.

10. У межах статутних повноважень партійні організації нижчого рівня підпорядковані партійним організаціям вищого рівня.

11. Керівні органи партійних організацій вищого рівня мають право зупиняти дію та скасовувати рішення керівних органів партійних організацій нижчого рівня, зупиняти повноваження їх голів відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

12. Первинні осередки, місцеві та регіональні партійні організації не мають права виходу зі складу партії, не можуть самостійно об’єднуватися з іншими політичними партіями чи об’єднаннями та висловлювати позицію партії щодо важливих державних і суспільних подій без узгодження таких заяв і рішень з центральними органами партії.

Стаття 5. Членство в партії

1. Членом партії може бути громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає і зобов’язується виконувати Програму і Статут партії, бере участь у діяльності однієї із парторганізацій.

У партії добровільне, індивідуальне, фіксоване членство. Члени партії мають партійні квитки єдиного зразка, що затверджується центральним органом партії.

2. Прийом у члени партії здійснюється на підставі особистої письмової заяви кандидата за рішенням керівного органу відповідної парторганізації до якої подано заяву чи центрального органу партії.

Центральний орган партії може розглядати таку заяву за відсутності на відповідній адміністративній території структурних утворень, що складають організаційну структуру партії і підпорядковані за територіальною та іншими ознаками у відповідності до існуючої системи адміністративно-територіального устрою України.

Подана заява підлягає розгляду в присутності заявника протягом місяця з моменту її отримання. Рішення про розгляд заяви оголошується заявнику. Заявник може оскаржити рішення про відмову в задоволенні заяви до виконавчого органу партії вищого рівня. Рішення прийняте центральним органом партії є остаточним.

3. Члени партії перебувають на партійному обліку де прийнято рішення про членство. Обов’язковою формою контролю за участю члена партії в її діяльності є ведення облікової картки члена партії. Порядок використання, оформлення та зберігання облікових карток членів партії визначається відповідним Положенням, що затверджується Політвиконкомом.

4. Членами партії не можуть бути особи, політична діяльність яких обмежена чинним законодавством.

Стаття 6. Права члена партії

1. Член партії має право:

брати участь у роботі партійних зборів, конференцій, з’їздів та інших форумів партії;

обирати і бути обраним до керівних партійних органів, до рад усіх рівнів від партії;

бути внесеним до виборчих списків від партії (блоку) на виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів;

входити до складу депутатської групи, створеної іншими партіями (об’єднаннями партій), якщо не створена депутатська група партії;

пропонувати зміни до Програми і Статуту партії;

вносити пропозиції щодо прийняття центральними органами партії, регіональними і місцевими партійними організаціями суспільно значущих рішень;

звертатися до партійних інституцій усіх рівнів з пропозиціями, зауваженнями, апеляціями і вимагати відповіді на свої звернення по суті, оскаржувати їх рішення та рішення посадових осіб до виконавчого органу партії вищого рівня;

отримувати від партії юридичну чи іншу допомогу у разі незаконного переслідування, у тому числі з політичних мотивів;

фінансово підтримувати партію згідно з чинним законодавством;

на вільний вихід з партії.

Стаття 7. Обов’язки члена партії

1. Член партії зобов’язаний:

визнавати і виконувати норми, викладені у Програмі та Статуті партії, дотримуватися рішень з’їздів, інших керівних органів партії, партійних організацій усіх рівнів;

перебувати на партійному обліку, дотримуватися партійної дисципліни, сплачувати членські внески;

активно пропагувати програмні положення партії, її ідеологію серед громадськості, сприяти зміцненню позицій і авторитету партії в суспільстві;

провадити роботу щодо залучення до партії нових членів;

виконувати партійні доручення та звітувати про їх виконання перед відповідними керівними органами;

у разі обрання народним депутатом України, депутатом Верховної Ради АР Крим, місцевої ради – увійти і постійно працювати у складі депутатської фракції (групи), створеної за участю депутатів, обраних від партії, політичного об’єднання (блоку) за її участю, та підтримувати позицію, визначену партійними органами;

періодично звітувати про свою депутатську діяльність перед відповідними партійними організаціями та громадськістю;

брати участь у проведенні виборчої кампанії щодо підтримки кандидатів у депутати усіх рівнів, посадових осіб органів місцевого самоврядування, висунутих за партійними списками, обстоювати партійні інтереси у складі виборчих комісій, сумлінно виконувати під час виборів обов’язки спостерігача, уповноваженої особи від партії (блоку) та інших суб’єктів виборчого процесу;

берегти партійний квиток.

Стаття 8. Партійна відповідальність та припинення членства в партії

1. У разі порушення статутних вимог, невиконання доручень, рішень центральних органів партії, ради та виконкому регіональної чи місцевої організації, зборів первинного осередку члена партії може бути притягнено до партійної відповідальності у формі:

партійного застереження;

виключення з партії.

2. Рішення про притягнення до партійної відповідальності члена партії приймається відповідними статутним органом парторганізації де він перебуває на обліку, або вищим партійним органом.

3. Член партії може звернутися з апеляцією щодо винесення партійного стягнення до вищого партійного органу або до центральних органів партії.

Рішення з’їзду партії про виключення члена партії оскарженню не підлягає.

4. Членство в партії припиняється у разі:

подання членом партії особистої письмової заяви до первинного осередку, де він перебуває на партійному обліку, про вихід з партії;

смерті члена партії;

виключення з членів партії за рішенням партійної організації, в якій член партії перебуває на партійному обліку, або виконкому партійної організації вищого рівня:

за порушення норм і вимог Статуту партії;

за втрату зв’язків з партійною організацією або вступ до іншої партії;

за дискредитацію партії та її ідеології, невиконання програмних засад, будучи кандидатом чи обраним народним депутатом України, депутатом Верховної Ради АР Крим, місцевих рад або сільським, селищним, міським головою;

за дії, вчинені членом партії, які завдають шкоди партії, спрямовані проти неї або проти виконання рішень керівних органів партії;

за порушення чинного законодавства та інші дії, несумісні з перебуванням у партії;

у разі, якщо член партії, обраний народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад усіх рівнів, сільським, селищним, міським головою за виборчим списком партії або виборчого блоку політичних партій, до якого входить партія, не увійшов або вибув з депутатської фракції (групи) партії чи виборчого блоку, до якого входить партія, у Верховній Раді України, Верховній Раді АР Крим, місцевій раді, або не виконує Статуту та виборчої програми, рішень партії;

у разі втрати громадянства України;

визнання члена партії недієздатним у встановленому законом порядку.

5. Рішення про виключення з членів партії приймають статутні органи парторганізацій де перебуває на обліку або органи партійної організації вищого рівня, як правило, у присутності члена партії, якого виключають, з подальшим затвердженням цього рішення виконкомом партійної організації вищого рівня протягом 30 днів. Рішення прийняте центральним органом партії з цих питань є остаточним.

6. Членство в партії може бути зупинене на час перебування члена партії на посадах або службі, визначених у частині четвертій статті 6 Закону України "Про політичні партії в Україні" шляхом подання членом партії відповідної заяви до парторганізації де перебуває на обліку.

7. Член партії не може бути членом інших політичних партій.

Стаття 9. Первинні осередки

1. Первинні осередки утворюються та діють за територіальною та іншими ознаками, що не суперечить чинному Законодавству України. Первинні осередок утворюється шляхом проведення установчих зборів за ініціативою не менш як трьох членів партії.

Первинні осередки після їх визнання партійною організацією вищого рівня протягом 10 днів після утворення легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення до відповідного центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань та у вказаний строк повідомляють також відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Первинні осередки не набувають статусу юридичної особи.

2. Первинні осередки:

організовують виконання програмних документів партії, рішень її керівних органів та своїх власних;

виробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем відповідної території, провадять їх в життя;

співпрацюють з громадськими та профспілковими організаціями, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування;

3. Первинні осередок очолює голова, який обирається загальними зборами членів осередку шляхом відкритого чи таємного голосування простою більшістю голосів членів партії, присутніх на зборах.

4. У первинному осередку чисельністю 50 і більше членів партії може бути обраний виконавчий комітет.

 

Стаття 10. Збори первинного осередку

1. Вищим органом первинного осередку є збори членів первинного осередку, які перебувають на обліку в цьому первинному осередку.

2. Партійні збори:

здійснюють прийом у члени партії;

приймають рішення про поширення та роз’яснення питань реалізації партійної стратегії і тактики, висувають кандидатів від первинного осередку для балотування у виборні органи партійних організацій вищого рівня;

обирають голову первинного осередку терміном на два роки відповідно до частини третьої статті 10 цього Статуту, за необхідності – заступника голови осередку. Відповідно до частини третьої статті 9 цього Статуту за пропозицією голови первинного осередку може бути обраний виконавчий комітет терміном на два роки;

обирають ревізійну комісію, голову ревізійної комісії або ревізора первинного осередку терміном на два роки.

заслуховують та затверджують звіт голови первинного осередку, ревізійної комісії (ревізора) шляхом прийняття відповідного рішення;

визначають, затверджують організаційну структуру первинного осередку, кошторис, використання майна;

обирають делегатів на конференцію партійної організації вищого рівня за нормою представництва, визначеною партійною організацією вищого рівня;

вносять пропозиції щодо включення кандидатур до виборчих списків на виборах до сільських, селищних, районних, міських, районних у місті рад, сільських, селищних, міських голів;

приймають рішення про виключення з членів партії;

приймають рішення з інших питань у межах статутних повноважень.

3. Збори скликаються головою первинного осередку у разі необхідності, але не рідше одного разу на шість місяців, або за рішенням партійної організації вищого рівня.

Збори можуть скликатися за пропозицією не менш як третини членів організації або за рішенням вищих партійних органів. Звітно-виборні збори проводяться один раз на два роки.

4. Збори є правомочними за умови присутності не менше половини складу первинного осередку. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів партії, присутніх на зборах.

Стаття 11. Виконавчий комітет (виконком) первинного осередку

1. У період між зборами первинного осередку керівництво первинним осередком здійснює її виконавчий комітет. До його складу за посадою входять голова первинного осередку, його заступники, інші члени партії обрані зборами первинного осередку у кількості, визначеній її рішенням. Очолює виконавчий комітет голова первинного осередку.

2. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях простою більшістю голосів присутніх членів за умови участі не менш як половини членів виконкому.

3. Засідання виконавчого комітету скликає голова первинного осередку за власною ініціативою або на вимогу не менш як третини його членів у разі необхідності, але не рідше одного разу на два місяці.

Виконком може скликатися за рішенням виконавчого комітету партійної організації вищого рівня.

4. Повноваження Виконавчого комітету:

забезпечує виконання рішень центральних органів партії, конференцій, рішень партійних організацій вищого рівня;

скликає збори первинного осередку;

розглядає перспективні питання партійного і суспільного життя, визначає заходи щодо їх вирішення, формулює відповідні пропозиції і зауваження до партійних організацій вищого рівня;

затверджує плани заходів щодо участі партійної організації у виборчих кампаніях;

розглядає скарги і апеляції членів партії;

відсторонює від виконання обов’язків голову первинного осередку у разі порушення ним статутних вимог та порушує перед зборами первинного осередку клопотання про його дострокове переобрання;

погоджує списки кандидатів у депутати сільських, селищних рад, висунутих за списками партії, блоку;

приймає рішення щодо прийняття у члени партії;

приймає рішення про виключення з партії;

у межах своїх повноважень, забезпечує організаційно-господарську діяльність;

виконує інші розпорядчо-виконавчі та організаційні заходи для забезпечення роботи первинного осередку у межах, визначених Статутом, іншими нормативно-правовими документами.

Стаття 12. Голова первинного осередку

1. Вищою посадовою особою первинного осередку є голова.

2. Голова первинного осередку:

здійснює загальне керівництво первинним осередком, очолює та організовує роботу виконавчого комітету у разі його створення у період між зборами;

скликає збори первинного осередку та вносить пропозиції щодо порядку денного;

розробляє план роботи первинного осередку;

організовує і забезпечує виконання рішень партійних з’їздів, конференцій, рішень вищих партійних органів та зборів первинного осередку;

веде облік членів партії, готує відповідну звітність;

відповідає за раціональне використання партійного майна та витрачання коштів;

розглядає заяви, скарги, пропозиції членів партії, апеляції, звернення ревізійної комісії (ревізора) і приймає рішення щодо їх розгляду або виносить на розгляд зборів первинного осередку чи партійної організації вищого рівня;

очолює та організовує роботу виконавчого комітету осередку в разі його створення;

здійснює інші функції щодо керівництва первинного осередком, які не суперечать Статуту, Програмі партії та чинному законодавству.

Стаття 13. Місцеві партійні організації

1. Місцеві партійні організації утворюються на відповідній адміністративній території району, міста (у містах обласного значення), району у місті (у містах з районним поділом), шляхом проведення установчих зборів або конференції відповідної місцевої партійної організації.

Міська партійна організація у місті з районним поділом є організацією вищого рівня по відношенню до районної у місті партійної організації.

Первинні осередки в містах районного значення входять до складу відповідних місцевих партійних організацій.

2. Місцеві партійні організації після їх визнання партійною організацією вищого рівня або Політвиконкомом партії, реєструються відповідним центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, на місцевому рівні.

Місцеві партійні організації утворюються та діють без статусу юридичної особи.

Місцева партійна організація може набути статусу юридичної особи на підставі рішення регіональної партійної організації або дозволу Політвиконкому партії.

3. Місцеві партійні організації:

організовують виконання програмних документів партії, рішень її керівних органів та своїх власних;

координують роботу первинних осередків на відповідній адміністративній території;

виробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем відповідної території, провадять їх в життя;

співпрацюють з громадськими та профспілковими організаціями, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування;

організовують виборчі кампанії на відповідній території;

беруть участь у виборах до органів державної влади органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб в установленому законодавством України порядку;

можуть засновувати власні друковані засоби масової інформації у разі набуття статусу юридичної особи.

4. Вищим органом місцевої організації партії є конференція, яка скликається виконкомом у разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. За необхідності конференція може скликатися Центральними органами партії, виконавчим комітетом партійної організації вищого рівня або на вимогу не менше третини від складу первинних осередків, що входять до місцевої партійної організації.

Звітно-виборна конференція скликається один раз на два роки або за рішенням Центрального органу партії чи виконавчого комітету партійної організації вищого рівня. Норма представництва делегатів на конференцію визначається рішенням виконкому місцевої партійної організації або партійної організації вищого рівня.

5. Конференція є правомочною за умови присутності не менше половини обраних делегатів. Рішення конференції приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів шляхом відкритого чи таємного голосування.

Порядок і процедура проведення таємного голосування встановлюється рішенням конференції.

Стаття 14. Конференція місцевої партійної організації

1. Конференція місцевої партійної організації:

приймає рішення з питань розвитку партійного будівництва та виконання членами партії програмних і статутних вимог;

обирає голову партійної організації, його заступників, кількісний та персональний склад виконавчого комітету терміном на два роки;

обирають ревізійну комісію, голову ревізійної комісії або ревізора місцевої партійної організації терміном на два роки.

обирає делегатів на конференцію партійної організації вищого рівня;

заслуховує та затверджує звіти голови, інших посадових осіб партійної організації та голови ревізійної комісії;

приймає рішення про направлення звернень, пропозицій і клопотань до вищих партійних органів;

розглядає звернення, заяви, скарги і пропозиції членів партії, первинних осередків і їх посадових осіб та приймає щодо них рішення;

затверджує організаційну структуру обраних керівних органів партійної організації, визначає їх компетенцію в межах, передбачених Статутом;

скасовує рішення голови або зборів первинного осередку в межах своїх повноважень;

вносить пропозиції щодо кандидатур для обрання у виборні органи партійних організацій вищого рівня;

формує і затверджує списки претендентів у кандидати в депутати районних, міських, районних у місті, селищних рад, на посади сільських, селищних, міських голів;

вносить пропозиції щодо включення кандидатур до виборчого списку претендентів у кандидати в депутати Верховної Ради АР Крим, обласних, міських міст Києва і Севастополя місцевих рад;

заслуховує звіти депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, обраних до відповідних органів місцевого самоврядування за списками партії, блоку;

порушує перед відповідною місцевою радою (територіальною виборчою комісією), територіальною громадою клопотання про відкликання депутата (кандидата в депутати), сільського, селищного, міського голови, обраного чи внесеного у виборчі списки за рішенням партійних організацій, у разі порушення ним партійної дисципліни чи виходу з партійної організації, в інших передбачених законом випадках;

приймає рішення щодо використання майна та коштів місцевої партійної організації;

приймає рішення з інших питань діяльності партійної організації в межах статутних вимог та чинного законодавства.

Стаття 15. Виконавчий комітет (виконком) місцевої партійної організації

1. У період між конференціями керівництво місцевою партійною організацією здійснює її виконавчий комітет. До його складу за посадою входять голова партійної організації, його заступники та інші члени партії, обрані конференцією місцевої партійної організації у кількості, визначеній її рішенням. Очолює виконавчий комітет голова партійної організації.

2. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях простою більшістю голосів присутніх членів за умови участі не менш як половини членів виконкому.

3. Засідання виконавчого комітету скликає голова місцевої партійної організації за власною ініціативою або на вимогу не менш як третини його членів у разі необхідності, але не рідше одного разу на два місяці.

Виконком може скликатися за рішенням виконавчого комітету партійної організації вищого рівня.

Стаття 16. Повноваження виконавчого комітету місцевої партійної організації

1. Виконавчий комітет місцевої партійної організації:

забезпечує виконання рішень центральних органів партії, конференцій, рішень партійних організацій вищого рівня, організовує відповідне інформаційне супроводження;

скликає партійну конференцію та визначає норму представництва делегатів;

розглядає перспективні питання партійного і суспільного життя, визначає заходи щодо їх вирішення, формулює відповідні пропозиції і зауваження до партійних організацій вищого рівня;

визнає або скасовує рішення про утворення первинних осередків, координує і спрямовує їх роботу;

затверджує плани заходів щодо участі партійної організації у виборчих кампаніях;

розглядає скарги і апеляції членів партії;

зупиняє та скасовує рішення первинних осередків та їх керівних органів у разі порушення ними статутних, програмних вимог або чинного законодавства;

відсторонює від виконання обов’язків голів первинних осередків у разі порушення ними статутних вимог та порушує перед зборами первинного осередку клопотання про їх дострокове переобрання;

погоджує списки кандидатів у депутати сільських, селищних рад, висунутих за списками партії, блоку;

приймає рішення щодо прийняття у члени партії;

спрямовує діяльність членів партії – депутатів відповідних рад, депутатських фракцій та груп;

вносить пропозиції до конференції місцевої організації щодо порушення процедури відкликання депутатів (кандидатів у депутати) місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, обраних чи внесених до виборчих списків, у разі порушення ними партійної дисципліни чи виходу з партії;

забезпечує облік первинних осередків, членів партії, відповідну звітність, вручення партійних квитків;

за поданням голови та за погодженням з керівником секретаріату організації вищого рівня призначає і звільняє керівника секретаріату та спрямовує його роботу;

у разі відставки або припинення повноважень Голови місцевої організації призначає виконуючого його обов’язки на період до проведення чергової конференції;

приймає рішення про прийняття в члени партії або про виключення з партії;

є розпорядником майна, коштів партійної організації, у межах своїх повноважень забезпечує організаційно-господарську діяльність;

виконує інші розпорядчо-виконавчі та організаційні заходи для забезпечення роботи партійних організацій у межах, визначених Статутом, іншими нормативно-правовими документами.

Стаття 17. Голова місцевої партійної організації

1. На виконання статутних завдань голова місцевої партійної організації:

скликає засідання виконкому, організовує його роботу та головує на засіданнях;

здійснює загальне керівництво виконавчими та робочими органами і представляє партійну організацію у відносинах з державними, самоврядними, громадськими установами та організаціями;

забезпечує виконання рішень виконкому партійної організації, партійних конференцій, з’їздів, рішень партійних організацій вищого рівня;

розглядає пропозиції, скарги, апеляції членів партії, голів партійних організацій нижчого рівня, голів ревізійних комісій та приймає відповідні рішення;

виносить на розгляд виконкому питання щодо партійних заохочень, стягнень, про виключення з партії, інші питання;

у межах, визначених конференцією та виконкомом, розпоряджається майном і коштами партійної організації, має право підпису фінансових та інших документів;

за поданням керівника секретаріату затверджує штатний розпис, приймає та звільняє з роботи штатних працівників секретаріату місцевої партійної організації;

здійснює інші повноваження, надані йому конференцією та виконкомом.

2. Голова місцевої партійної організації може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. У разі відсутності голови його обов’язки виконує один із заступників або член виконкому парторганізації відповідно до доручення голови.

Стаття 18. Регіональні партійні організації

1. Регіональні партійні організації утворюються шляхом проведення установчих зборів або конференції відповідної регіональної партійної організації.

2. Регіональні партійні організації після їх визнання Політвиконкомом партії реєструються відповідним центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, на місцевому рівні.

Рішення про набуття регіональною партійною організацією статусу юридичної особи приймає Політвиконком партії.

3. Регіональні партійні організації:

організовують виконання програмних документів партії, рішень її керівних органів та своїх власних;

координують роботу місцевих організацій та первинних осередків на відповідній адміністративній території;

виробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем відповідної території, провадять їх в життя;

співпрацюють з громадськими та профспілковими організаціями, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування;

організовують виборчі кампанії партії на відповідній території;

беруть участь у виборах до органів державної влади органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб в установленому законодавством України порядку;

можуть засновувати власні друковані засоби масової інформації після набуття статусу юридичної особи.

4. Вищим органом регіональної партійної організації є конференція, яка скликається виконавчим комітетом або радою регіональної партійної організації в разі необхідності або на вимогу не менше третини місцевих партійних організацій, але не рідше одного разу на рік. За потреби конференція скликається за рішенням центральних органів партії. Звітно-виборна конференція скликається один раз на два роки.

Норма представництва на конференцію встановлюється рішенням виконавчого комітету регіональної партійної організації або її ради чи рішенням центральних органів партії.

Конференція регіональної партійної організації є правомочною за умови присутності не менше половини складу обраних делегатів.

Рішення конференції приймаються більшістю голосів від числа присутніх делегатів відкритим чи таємним голосуванням.

Стаття 19. Повноваження конференції регіональної партійної організації

1. Конференція регіональної партійної організації:

розглядає питання організації внутрішньопартійної роботи, суспільно-політичні процеси в регіоні та затверджує заходи щодо участі в них регіональної партійної організації;

обирає голову регіональної партійної організації, заступників голови, раду, виконавчий комітет терміном на два роки. Заступники голови, голова ревізійної комісії, кількісний та персональний склад виконавчого комітету обираються за пропозицією голови регіональної партійної організації;

обирають ревізійну комісію, голову ревізійної комісії регіональної партійної організації терміном на два роки.

заслуховує та затверджує звіти голови регіональної партійної організації, голови ревізійної комісії, а також приймає відповідні рішення з цих питань;

обирає делегатів на з’їзд партії;

вносить пропозиції щодо висунення кандидатур для обрання до складу Центральних, Центральних контрольно-ревізійних органів партії;

вносить пропозиції щодо кандидатур для включення у виборчий список претендентів у кандидати в народні депутати України від партії (блоку), на посаду Президента України;

приймає рішення щодо затвердження списку претендентів у кандидати в депутати Верховної Ради АР Крим, обласних, міських міст Києва та Севастополя місцевих рад, міських голів міст обласних центрів та міст Києва і Севастополя за погодженням з Політвиконкомом партії;

в межах чинного законодавства порушує перед відповідною місцевою радою (територіальною виборчою комісією), територіальною громадою клопотання про відкликання депутата (кандидата в депутати) місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, обраного чи внесеного у виборчі списки за партійною квотою, у разі порушення ним партійної дисципліни чи виходу з партії в інших передбачених законом випадках;

скасовує рішення конференції місцевої партійної організації у разі їх невідповідності статутним та програмним вимогам, рішенням вищих партійних органів, чинному законодавству;

затверджує рішення ради, виконкому, прийняті в період між конференціями (за необхідності);

розглядає заяви, звернення, клопотання з питань партійного та суспільного життя, спрямовані до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадськості, вищих партійних органів;

приймає рішення щодо використання майна та коштів регіональної партійної організації;

приймає рішення з інших питань у межах статутних вимог та повноважень відповідно до чинного законодавства.

Стаття 20. Рада регіональної партійної організації

1. У період між конференціями вищим органом регіональної партійної організації є рада. До складу ради за посадою входять голова регіональної партійної організації, його заступники, члени виконкому та інші члени партії, обрані конференцією регіональної партійної організації.

Порядок обрання членів ради та її кількісний склад визначається рішенням конференції регіональної партійної організації.

2. Рада регіональної партійної організації:

приймає рішення з основних питань діяльності партійної організації;

заслуховує звіти голови регіональної партійної організації та членів її виконкому, голів місцевих партійних організацій та приймає рішення з цих питань;

приймає рішення про відсторонення від виконання обов’язків голови місцевої партійної організації у разі грубого порушення ним статутних вимог та за необхідності порушує перед конференцією місцевої партійної організації клопотання про дострокове припинення його повноважень і проведення нових виборів;

вносить пропозиції щодо кандидатур для включення у виборчий список кандидатів в народні депутати України від партії (блоку), на посаду Президента України з наступним затвердженням цього рішення на конференції;

сприяє створенню депутатських фракцій (груп) у місцевих радах, заслуховує звіти їх керівників, депутатів Верховної Ради АР Крим, обласних, міських рад Києва та Севастополя, їх посадових осіб, обраних до відповідних органів місцевого самоврядування за партійними списками чи відповідною квотою, спрямовує їх діяльність;

порушує перед відповідною місцевою радою (територіальною виборчою комісією), територіальною громадою клопотання про відкликання депутата (кандидата в депутати) Верховної Ради АР Крим, місцевих рад усіх рівнів, сільського, селищного, міського голови, обраного чи внесеного у виборчі списки за рішенням партійних організацій, у разі порушення ним партійної дисципліни чи виходу з партії з наступним затвердженням цього рішення на партійній конференції;

за пропозицією голови регіональної партійної організації приймає рішення щодо обрання або звільнення заступників голови регіональної партійної організації з наступним затвердженням цього рішення на партійній конференції;

приймає рішення щодо кооптації або виключення членів виконавчого комітету регіональної партійної організації з наступним затвердженням цього рішення на партійній конференції;

виступає із заявами, зверненнями, клопотаннями з питань партійного та суспільного життя, спрямованими до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадськості, вищих партійних органів.

3. Засідання ради скликається головою регіональної партійної організації у разі необхідності чи на вимогу не менш як третини членів ради або за рішенням Центральних органів партії і є правомочним за умови присутності не менш як половини членів ради. Головує на засіданні ради голова регіональної партійної організації або один із його заступників відповідно до доручення голови чи головуючий.

4. Рішення ради приймаються простою більшістю голосів від присутніх членів ради шляхом відкритого чи таємного голосування і є обов’язковими до виконання партійними організаціями нижчого рівня відповідної регіональної партійної організації.

Стаття 21. Виконавчий комітет (виконком) регіональної партійної організації

1. У період між конференціями та засіданнями ради виконавчим органом регіональної партійної організації є її виконавчий комітет.

2. Виконавчий комітет обирається на конференції регіональної партійної організації за пропозицією голови регіональної партійної організації, який його і очолює. До складу виконкому за посадою входять заступники голови, керівник секретаріату регіональної партійної організації. Кількісний та персональний склад виконкому та процедура його обрання визначаються рішенням конференції.

У період між конференціями у разі необхідності рада регіональної партійної організації за пропозицією голови регіональної партійної організації може внести зміни до персонального складу виконавчого комітету. Таке рішення затверджується черговою партійною конференцією.

3. Засідання виконкому скликається головою регіональної партійної організації або на вимогу не менш як третини його членів у разі необхідності, але не рідше одного разу на два місяці, і є правомочним за умови присутності не менше половини членів виконкому.

У разі необхідності засідання виконкому регіональної партійної організації може бути скликане за рішенням центральних органів партії.

Головує на засіданні виконкому голова регіональної партійної організації або, за його дорученням, один із його заступників чи інший член виконкому.

4. Виконком регіональної партійної організації:

забезпечує виконання рішень з’їзду партії, її центральних органів, конференції та ради регіональної партійної організації;

координує і спрямовує діяльність місцевих партійних організацій, сприяє створенню та реєстрації первинних осередків;

скликає конференцію регіональної партійної організації, формує проект порядку денного її роботи, встановлює норму представництва делегатів від місцевих партійних організацій, дату та місце її проведення;

затверджує план заходів ідеологічно-пропагандистського та організаційного змісту щодо координації напрямів роботи місцевих партійних організацій та осередків, їх взаємодії з відповідними структурами інших партій, громадських об’єднань;

визначає та затверджує план заходів партійних організацій щодо участі у виборчій кампанії;

визначає та затверджує, попередньо узгодивши з Апаратом партії, організаційну структуру секретаріату регіональної партійної організації і спрямовує його роботу;

за поданням голови регіональної партійної організації та за погодженням з Апаратом партії призначає та звільняє керівника секретаріату регіональної партійної організації;

приймає рішення про скликання, в разі необхідності, конференції місцевих партійних організацій;

визнає або скасовує рішення про утворення місцевих партійних організацій, повноваження їх голів; скасовує інші рішення їх керівних органів у разі невідповідності цьому Статуту, Програмі партії та чинному законодавству;

може створювати постійні або тимчасові виконавчі, робочі та консультаційно-дорадчі органи, визначає їх компетенцію, склад, структуру, призначає і звільняє керівників та затверджує Положення про їх діяльність;

розробляє та забезпечує виконання кошторису регіональної парторганізації, контролює дотримання фінансової дисципліни місцевими партійними організаціями, первинними осередками та їх посадовими особами, збереження і використання матеріальних ресурсів;

розглядає скарги й апеляції членів партії та приймає відповідні рішення;

у разі відставки або припинення повноважень Голови регіональної або місцевої організації призначає виконуючого його обов’язки на період до проведення чергової конференції;

приймає рішення про прийняття в члени партії або про виключення з партії;

погоджує списки претендентів у кандидати в депутати районної, міської (крім міст з чисельністю населення понад 1 млн.), районної у місті рад, на посади селищного, міського голови;

у разі відсутності на території адміністративної одиниці місцевої партійної організації затверджує виборчі списки претендентів у кандидати в депутати місцевих рад, на посади сільських, селищних, міських голів від партії, виборчого блоку;

вирішує інші питання щодо забезпечення діяльності партійної організації та дотримання статутних вимог.

5. Рішення виконкому приймаються простою більшістю голосів відкритим чи таємним голосуванням і є обов’язковими до виконання партійними організаціями нижчого рівня відповідної регіональної партійної організації.

Стаття 22. Повноваження голови регіональної партійної організації

1. Голова регіональної партійної організації:

здійснює поточне керівництво регіональною партійною організацією;

забезпечує виконання рішень з’їздів партії, Політради та Політвиконкому, конференції регіональної партійної організації, ради та її виконкому;

скликає засідання ради, виконкому, організовує їх роботу, головує на їх засіданнях;

за поданням керівника секретаріату затверджує штатний розпис секретаріату, приймає та звільняє з роботи його штатних працівників;

розглядає звернення, пропозиції, скарги, апеляції членів партії, голів партійних організацій нижчого рівня та приймає рішення в межах своїх повноважень;

розпоряджається майном та коштами партійної організації у межах повноважень, наданих йому конференцією, має право підпису фінансових та інших документів;

координує роботу щодо прийому в партію, розбудови місцевих партійних організацій;

здійснює інші повноваження, надані йому конференцією, радою та виконкомом регіональної партійної організації.

2. Голова регіональної партійної організації може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. У разі відсутності голови його обов’язки виконує один із заступників або член ради парторганізації відповідно до доручення голови.

3. З метою оперативного вирішення внутрішньопартійних питань голова регіональної партійної організації має право видавати власні розпорядження.

Стаття 23. Центральні органи партії

1. Вищим центральним керівним органом партії є з’їзд партії.

2. Центральними керівними органами партії є:

Політрада партії;

Політвиконком партії.

Вищою посадовою особою партії є Голова партії.

Організаційно-розпорядчу діяльність центральних органів партії та її Голови забезпечує Апарат партії.

3. Центральним контрольно-ревізійним органом партії є Ревізійна комісія партії.

Стаття 24. З’їзд партії

1. Вищим органом партії є з’їзд, який скликається не рідше одного разу на два роки, а звітно-виборний з’їзд – один раз на п’ять років. З’їзд скликається за рішенням Голови партії, Політради або Політвиконкому партії, або на вимогу третини регіональних партійних організацій.

2. З’їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини обраних делегатів.

3. Оголошення про скликання з’їзду партії здійснюється не пізніше, ніж за один місяць до його проведення. Про скликання позачергового з’їзду оголошується не пізніше ніж за два тижні до його проведення.

4. Норма представництва делегатів на з’їзді партії від регіональних партійних організацій встановлюється рішенням Політвиконкому партії.

Стаття 25. Повноваження з’їзду партії

1. З’їзд партії:

заслуховує та затверджує доповідь Голови партії, голови Ревізійної комісії та приймає рішення з цих питань;

приймає Програму і Статут партії, затверджує та вносить до них зміни, у тому числі щодо назви партії;

обирає Голову партії терміном на п’ять років;

обирає першого заступника (перших заступників), заступників Голови партії, членів Політради та Політвиконкому, голову Ревізійної комісії терміном на п’ять років. Заступники Голови партії, члени Політвиконкому, голова Ревізійної комісії обираються за пропозицією Голови партії;

визначає кількісний склад Ревізійної комісії та обирає її членів за поданням голови Ревізійної комісії. Затверджує Положення про Ревізійну комісію партії;

розглядає та затверджує пропозиції Голови партії, Політради, Політвиконкому партії, голови Ревізійної комісії щодо зміни чисельного та персонального складу Політради, Політвиконкому та Ревізійної комісії партії;

затверджує за поданням Політвиконкому виборчий список кандидатів у народні депутати України відповідно до чинного законодавства, при цьому мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному окрузі має становити не менше 30 відсотків від загальної кількості кандидатів у виборчому списку;

висуває від партії кандидата на пост Президента України або приймає рішення щодо його підтримки;

приймає рішення про утворення міжпартійних об’єднань, блоків партій;

розглядає скарги, апеляції на рішення партійних керівних органів та організацій, їх керівних осіб, Ревізійної комісії, скасовує рішення будь-яких партійних органів;

приймає рішення про прийом, виключення з партії та про поновлення в партії;

приймає рішення про припинення діяльності партії, визначає кількісний склад ліквідаційної комісії та обирає її членів;

приймає рішення з інших питань діяльності партії відповідно до чинного законодавства, статутних вимог та своїх повноважень.

2. Процедура голосування по всіх рішеннях приймається з’їздом. Всі рішення з’їзду приймаються простою більшістю голосів від кількості зареєстрованих делегатів, крім тих випадків, коли сам з’їзд визначить іншу процедуру.

3. З’їзд партії може делегувати свої повноваження іншим центральним органам партії у визначених цим Статутом межах.

Стаття 26. Політрада партії

1. У період між з’їздами керівним органом партії є Політрада.

2. До складу Політради входять за посадою Голова партії, заступники Голови партії, члени Політвиконкому, керівник Апарату партії. Інші члени Політради за пропозицією Голови партії, регіональних партійних організацій та Політвиконкому партії обираються з’їздом партії.

3. Засідання Політради скликається за пропозицією Голови партії або її Політвиконкому і проводиться не рідше одного разу на рік.

4. У своїй діяльності Політрада керується рішеннями з’їздів партії, Статутом, Програмою та чинним законодавством України.

5. Засідання Політради партії є правомочним за умови присутності більше половини її членів. Головує на засіданні Політради партії Голова партії, а в разі його відсутності – один із заступників або членів Політради за його дорученням. Рішення Політради приймається відкритим голосуванням, якщо не прийнято іншого рішення, і є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів Політради.

Стаття 27. Повноваження Політради партії

1. Політрада партії:

скликає з’їзд партії та координує організаційні заходи щодо його підготовки;

у період між з’їздами приймає рішення з питань визначення стратегії і тактики діяльності партії, здійснює загальне керівництво її діяльністю, координує та спрямовує роботу партійних організацій усіх рівнів;

затверджує заходи щодо реалізації програмних і статутних положень, рішень з’їздів, може приймати політичні заяви, звернення, резолюції з питань суспільно-політичного та партійного життя;

за поданням Політвиконкому партії розглядає виборчий список кандидатів у народні депутати України від партії та вносить його на затвердження з’їзду партії;

за пропозицією Голови партії або конференцій регіональних партійних організацій приймає рішення про дообрання членів Політради або виведення з її складу окремих членів з наступним затвердженням такого рішення на черговому з’їзді партії;

приймає рішення про утворення або про вступ до передвиборчих блоків та об’єднань з наступним затвердженням такого рішення на черговому з’їзді партії;

у разі необхідності розглядає та затверджує рішення Політвиконкому в межах своїх повноважень;

розглядає заяви, апеляції, пропозиції та скарги членів партії, партійних органів, посадових осіб та приймає відповідні рішення;

розглядає питання та приймає рішення про прийняття до членів партії, виключення з партії та про поновлення в партії;

у разі відставки або припинення повноважень Голови партії призначає виконуючого обов’язки Голови партії на період до проведення чергового з’їзду;

приймає рішення про скликання позачергового з’їзду партії;

може утворювати постійні або тимчасові комісії з членів Політради, визначає їх повноваження, структуру, термін діяльності;

заслуховує звіти заступників Голови партії, членів Політради та Політвиконкому, голів регіональних партійних організацій, інших посадових осіб партійних органів;

затверджує зразки партійного квитка, прапора, символіки партії;

приймає рішення з інших питань діяльності партії відповідно до чинного законодавства та статутних вимог.

2. Рішення Політради можуть бути оскаржені членами партії або партійними організаціями, їх керівними органами та посадовими особами до з’їзду партії.

Стаття 28. Політвиконком партії

1. У період між з’їздами та засіданнями Політради оперативне керівництво діяльністю партійних організацій здійснює Політвиконком партії, який є її постійно діючим організаційно-виконавчим органом.

Склад Політвиконкому обирається за пропозицією Голови партії рішенням з’їзду партії. Очолює Політвиконком і головує на його засіданнях Голова партії. До складу Політвиконкому входять заступники Голови партії, керівник Апарату партії, інші обрані члени партії.

Засідання Політвиконкому скликається Головою партії не рідше одного разу на шість місяців і є правомочним за умови присутності більше половини членів Політвиконкому. У засіданнях має право брати участь голова Ревізійної комісії партії.

Рішення Політвиконкому приймаються простою більшістю голосів від присутніх членів і є обов’язковими до виконання керівними органами, посадовими особами партійних організацій всіх рівнів.

2. Веде засідання Політвиконкому партії Голова партії або, за його дорученням, один із заступників.

3. У своїй діяльності Політвиконком керується Статутом та Програмою партії, рішеннями з’їзду партії, Політради та чинним законодавством України.

4. Політвиконком:

організовує роботу щодо виконання Програми і Статуту партії, рішень з’їздів партії та її Політради;

оголошує про скликання чергового або позачергового з’їзду партії, засідання Політради;

формує проект порядку денного роботи з’їзду партії, Політради, визначає норму представництва делегатів для обрання на з’їзд, місце та час його проведення;

приймає рішення про скликання конференції місцевої чи регіональної партійної організації;

за поданням Голови партії призначає та звільняє з посади керівника Апарату партії, керівників установ і організацій, засновником яких є партія, затверджує склад їх колегіальних керівних органів;

затверджує Положення про Апарат партії, про інші органи управління підприємств, установ і організацій, засновником яких є партія, спрямовує та контролює їх діяльність;

визначає і затверджує структуру, чисельність та штатний розпис Апарату партії та кошторис на його утримання;

затверджує Положення про діяльність Секретаріатів місцевих та регіональних партійних організацій партії, визначає їх структуру, спрямовує та контролює їх діяльність;

у разі відставки або припинення повноважень Голови регіональної парторганізації призначає виконуючого його обов’язки на період до проведення чергової конференції;

може утворювати постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи, комісії при Політвиконкомі партії, визначає їх компетенцію, повноваження, структуру, термін діяльності;

виголошує заяви з актуальних питань суспільно-політичного та партійного життя, приймає звернення і відозви до громадськості, органів державної влади і управління;

розглядає та затверджує бюджет і кошторис витрат партії;

організовує фінансово-господарську діяльність партії, приймає рішення щодо використання майна та коштів партії, її структурних підрозділів та здійснює відповідний контроль;

координує і спрямовує діяльність регіональних та місцевих партійних організацій;

визнає або скасовує рішення про утворення регіональних, місцевих партійних організацій, первинних осередків, повноваження їх голів, інші рішення регіональних та місцевих партійних організацій;

формує списки претендентів у кандидати в народні депутати України від партії та подає їх на затвердження з’їзду партії чи Політраді, при цьому мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному окрузі має становити не менше 30 відсотків від загальної кількості кандидатів у виборчому списку;

погоджує списки претендентів у кандидати в депутати міської ради (міст з чисельністю населення понад 1 млн.), на посаду міського голови;

спрямовує діяльність народних депутатів України – членів партії, депутатських об’єднань, фракцій (груп) у радах усіх рівнів;

в межах чинного законодавства порушує перед Верховною Радою України, Центральною виборчою комісією клопотання про відкликання народного депутата України (кандидата в депутати), обраного чи внесеного у виборчий список від партії (виборчого блоку за її участю), у разі порушення ним партійних програмних чи статутних засад або виходу з партії;

розглядає питання та приймає рішення про прийняття до членів партії, виключення з партії та про поновлення в партії;

вносить пропозиції щодо висунення від партії кандидатури для участі у виборах на пост Президента України;

звітує про свою роботу на засіданнях Політради;

затверджує зразки печаток, штампів, бланків партії;

розглядає заяви, апеляції, пропозиції та скарги членів партії, посадових осіб і приймає відповідні рішення;

у разі виявлення фактів порушення вимог чинного законодавства України, Статуту партії, внутрішньопартійних нормативних актів посадовими особами партійних органів усіх рівнів відсторонює їх від виконання посадових обов’язків до закінчення перевірки виявлених фактів. На цей час Політвиконком призначає виконуючого обов’язки такої посадової особи. У разі підтвердження фактів порушення Політвиконком може звільнити цих посадових осіб із займаних посад;

приймає внутрішньопартійні положення щодо порядку розгляду заяв, пропозицій та скарг, що надходять до партійних організацій, порядку використання, оформлення та зберігання облікових карток членів партії, організації документообігу в партійних організаціях, утворення та діяльності виборчих штабів, що представляють партію, та стосовно інших питань, які належать до компетенції Політвиконкому. Такі положення є обов’язковими до виконання партійними організаціями всіх рівнів, кожним членом партії;

приймає рішення з інших питань діяльності партії відповідно до Статуту партії, чинного законодавства.

5. Рішення Політвиконкому можуть бути оскаржені членами партії або партійними організаціями до Політради, Ревізійної комісії та з’їзду партії.

Стаття 29. Голова партії

1. Голова партії є вищою посадовою особою партії, входить до складу її центральних органів та обирається з’їздом партії.

2. У своїй діяльності Голова партії керується Статутом, Програмою партії, рішеннями з’їздів, Політради, Політвиконкому та чинним законодавством України.

3. Голова партії:

здійснює загальне керівництво партією, очолює та організовує роботу її Політради та Політвиконкому;

організовує виконання рішень з’їздів, Політради і Політвиконкому партії;

представляє партію у взаємовідносинах з органами державної влади, політичними партіями та громадськими організаціями, у тому числі на міжнародному рівні;

виступає від імені партії із заявами, зверненнями та роз’ясненнями з питань внутрішньопартійного та суспільно-політичного життя;

вносить пропозиції до з’їзду партії щодо обрання заступників Голови партії, членів Політвиконкому, голови Ревізійної комісії партії;

вносить пропозиції Політвиконкому про розподіл функціональних повноважень між заступниками голови і членами Політвиконкому партії;

вносить пропозиції щодо призначення Політвиконкомом партії кандидатури керівника Апарату партії, інших керівників установ та організацій, засновником яких є партія, здійснює прийом та звільнення штатних працівників виконавчих органів, Апарату партії;

вносить пропозиції щодо кандидатур для включення до списку претендентів для обрання народними депутатами України від партії;

здійснює управління коштами та майном партії, має право підпису фінансових та інших документів;

розглядає заяви, скарги, апеляції, пропозиції членів партії, партійних органів, посадових осіб та приймає рішення з цих питань;

приймає рішення з інших питань діяльності партії відповідно до Статуту та чинного законодавства.

4. Голова партії має право делегувати частину своїх повноважень заступникам Голови, керівнику Апарату партії.

5. У разі відсутності Голови партії його обов’язки виконує один із заступників чи член Політради за його дорученням.

6. У своїй діяльності Голова партії підзвітний і відповідальний перед з’їздом партії.

Стаття 30. Апарат партії

1. Для забезпечення діяльності центральних органів партії та координації діяльності партійних організацій може утворюватись Апарат партії.

Очолює Апарат партії його керівник, який призначається рішенням Політвиконкому партії за поданням Голови партії.

Структура, чисельний склад Апарату партії затверджується рішенням Політвиконкому партії.

Повноваження Апарату партії визначається Положенням про його діяльність, що затверджується рішенням Політвиконкому партії.

Стаття 31. Контрольні-ревізійні органи партії

1. Контрольним-ревізійним органом партії є Ревізійна комісія партії та Ревізійна комісія (ревізор) структурних утворень партії.

Ревізійні комісії структурних утворень парті утворюються у регіональних організаціях партії, а у районних, міських, районних у містах організаціях партії утворюються комісія або обирається ревізор.

Кількісний та персональний склад Ревізійної комісії партії обирається З’їздом, а Ревізійні комісії структурних утворень парті затверджуються рішенням конференції відповідної організації партії.

2. Ревізійна комісія партії в структурі контрольно-ревізійних органів партії є вищим контрольним органом. Ревізійні комісії структурних утворень партії підпорядковані за територіальною та іншими ознаками у відповідності до існуючої системи адміністративно-територіального устрою України.

3. Ревізійні комісії (ревізори) ведуть необхідний облік та звітність, контролюють і перевіряють статутну, фінансову та внутрішньогосподарську діяльність відповідних структурних утворень партії і їх посадових осіб, проводять щорічний внутрішній фінансовий контроль (аудит) за надходженнями та витратами партії та її організацій, що мають статус юридичних осіб.

4. Ревізійні комісії (ревізори) структурних утворень партії, які мають статус юридичних осіб, готують звіти відповідних організацій партії про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру і забезпечують своєчасне їх подання до Ревізійної комісії партії.

5. Ревізійна комісія партії готує звіт партії про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру та подає їх на підпис Голові партії.

6. Контрольно-ревізійні органи партії проводять планові, або позапланові перевірки надходжень та використання партійних коштів і майна, дотримання бухгалтерсько-фінансової дисципліни, за результатами звітують перед відповідними керівними органами партії.

Контрольно-ревізійні органи партії за своєю підпорядкованістю мають право безперешкодно одержувати для виконання своїх обов’язків від керівних органів партії, посадових осіб партії та структурних утворень, членів партії всю інформацію, що стосується статутної, фінансової й внутрішньогосподарської діяльності партії або організації партії.

7. Члени Ревізійної комісії партії мають право брати участь у засіданнях Центральних органів партії, конференціях та засіданнях партійних організацій всіх рівнів з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійних комісій (ревізори) структурних утворень партії мають право брати участь у конференціях та засіданнях відповідних керівних органів структурних утворень організацій партії та підпорядкованих організацій нижчого рівня з правом дорадчого голосу.

8. Діяльність контрольно-ревізійних органів партії узгоджується на підставі відповідного Положення затвердженого рішенням Політвиконкому партії.

Рішення Ревізійної комісії партії є обов’язкові для Ревізійних комісій (ревізорів) структурних утворень партії.

9. Засідання контрольно-ревізійних органів партії чинні за умови присутності більше половини від складу обраних членів комісії.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від загального складу обраних членів комісії.

Стаття 32. Кошти і майно партії

1. Партія є неприбутковою організацією, утворена в порядку, визначеному законодавством, що регулює діяльність неприбуткових організацій.

2. Кошти партії та її місцевих організацій, що набули у встановленому порядку статусу юридичної особи, формуються за рахунок благодійних пожертв громадян, внесків на підтримку Партії, підприємств, установ, організацій, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

3. Джерела матеріальної та фінансової підтримки Партії та її організацій складають внески на її підтримку, пасивні доходи, кошти або майно, які надходять від проведення основної діяльності Партії, з урахуванням положень податкового законодавства, державного фінансування статутної діяльності політичних партій у порядку, встановленому Законом України "Про політичні партії в Україні" та інші джерела не заборонені законодавством України.

4. У власності партії може бути рухоме чи нерухоме майно, в тому числі земельні ділянки, споруди, будинки, обладнання, транспортні засоби, видавництва, інше майно, набуття якого не забороняється законодавством України.

Партія може орендувати (мати на іншому праві користування) необхідне рухоме та нерухоме майно.

5. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Партії, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6. Доходи (прибутки) повинні використовуватись виключно для фінансування видатків на утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених установчими документами Партії.

Кошти та майно Партії і її організацій, які набули статусу юридичної особи у встановленому порядку, спрямовуються на оплату праці штатного персоналу, на забезпечення питань своєї господарської діяльності, здійснення заходів по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх статутних мети і завдань та програмних цілей Партії.

Порядок використання коштів та майна Партії встановлюється рішенням Політвиконкому партії.

Управління коштами та майном партії здійснює Політвиконком партії та Голова партії або за дорученням – заступники Голови партії чи керівник Апарату партії.

Кошти Партії та організацій Партії, що мають статус юридичної особи, можуть витрачатись на інші цілі, пов’язані із забезпеченням діяльності Партії не заборонені законодавством України.

7. Партія та її місцеві організації веде у встановленому законодавством України порядку бухгалтерську та іншу передбачену чинним законодавством України документацію та звітність, проводять щорічний внутрішній фінансовий аудит своєї діяльності, а також проходять зовнішній незалежний фінансовий аудит у випадках та в порядку передбаченому Законом.

Партія щорічно публікує в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно політичної партії.

Стаття 33. Припинення діяльності партії

1. Партія припиняє свою діяльність шляхом її реорганізації, ліквідації або шляхом саморозпуску за рішенням з’їзду у порядку, передбаченому цим Статутом, або на підставі рішення суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

2. У разі прийняття з’їздом партії рішення про реорганізацію або ліквідацію партії всі питання щодо використання майна та коштів вирішуються з’їздом та обраною за його рішенням Ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства та Статуту партії.

Порядок діяльності Ліквідаційної комісії визначається згідно з чинним законодавством.

3. У разі припинення діяльності Партії кошти, майно, інші активи партії передається одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

4. Ліквідаційна комісія приймає рішення про використання майна та коштів політичної партії. Після задоволення законних вимог кредиторів кошти та інше майно партії не можуть перерозподілятися між членами партії, а передаються іншій неприбутковій організації, відповідного виду або спрямовуються в дохід держави.

5. Після прийняття з’їздом рішення про припинення діяльності партії припиняється діяльність усіх її центральних органів, регіональних, місцевих партійних організацій та первинних осередків.

6. Припинення діяльності партії передбачає припинення членства в партії.

Стаття 34. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту і Програми партії

1. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту і Програми партії приймається з’їздом партії простою більшістю голосів від присутніх на з’їзді делегатів.

2. Партія про такі зміни інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань у передбачений законом строк після прийняття відповідного рішення з’їздом партії.

Топ - новина
ДО «ФОРМУЛИ МИРУ»

02.10.2019

Замість криків про зраду і звинувачень треба зайнятись випрацюванням документів (законів) і практичних заходів з реалізації того, що допоможе зціленню України